ALC-2004 International Conference
"Algebra, logic and cybernetics" (ALC-2004),
in honour of the 75-th anniversary of the birth of A.I. Kokorin
Irkutsk, Russia, August 25-28, 2004

Programme committee:

 • V.D. Mazurov (Novosibirsk) -- chairman
 • V.B. Alekseyev (Moscow)
 • V.V. Bludov (Irkutsk)
 • G.P. Egorychev (Krasnoyarsk)
 • Yu.L. Ershov (Novosibirsk)
 • A.M.W. Glass (Cambridge)
 • S.S. Goncharov (Novosibirsk)
 • W.C. Holland (Bowling Green)
 • O.M. Kasim-Zade (Moscow)
 • V.M. Kopytov (Novosibirsk)
 • S.L. Krivoi (Kiev)
 • V.M. Levchuk (Krasnoyarsk)
 • O.B. Lupanov (Moscow)
 • A.V. Mantsivoda (Itkutsk)
 • A.A. Makhnev (Ekaterinburg)
 • N.Ya. Medvedev (Barnaul)
 • A.S. Morozov (Novosibirsk)
 • D.E. Palchunov (Novosibirsk)
 • E.A. Palyutin (Novosibirsk)
 • N.A. Peryazev (Irkutsk)
 • A.G. Pinus (Novosibirsk)
 • V.N. Remeslennikov (Omsk)
 • A.H. Rhemtulla (Edmonton)
 • V.V. Rybakov (Krasnoyarsk)
 • S.N. Vassilyev (Irkutsk)

Organizing Committe:

 • V.V.Bludov - Co-Chairman
 • N.A.Peryazev - Co-Chairman
 • A.S.Balyuk
 • Z.A.Dulatova
 • E.S.Lapshina
 • K.D.Kirichenko
 • U.D.Korolkov
 • N.D.Kuzmina
 • A.V.Mantsivoda
 • V.I.Martyanov
 • V.I.Panteleev
 • J.V.Peryazeva
 • S.Ph.Vinokurov
 • A.K.Zherlov
 • A.S.Zinchenko
 • O.V.Zubkov
Main | Schedule of conference | Programme of conference | Programme committee | Organizing committee | Participants List | Report List |